Zoals op iedere Prinsjesdag, werden er ook dit jaar een aantal voornemens gepresenteerd die gevolgen hebben voor zelfstandigen en MKB-ondernemers. We zullen een aantal in het oog springende met u delen:

Vrijstelling box 3 is 650,- euro hoger

Per volgend jaar gaat de vrijstelling voor box 3 van de inkomstenbelasting naar € 50.650. Deze drempel is met 650 euro verhoogd.  In box 3 wordt inkomen belast uit vermogen, zoals spaargeld en beleggingen. Het tarief blijft ongewijzigd op 31%.

Eerste schijven inkomstenbelasting – iets – lager

Diegenen die in de eerste twee schijven vallen, gaan per 2022 ietsje minder betalen. In beide schijven gaat het van 37,10% naar 37,07%. Dit tarief is de inkomstenbelasting samen met de volksverzekeringen.  Het tarief van de derde schijf blijft ongewijzigd op 49,50%.

Vergoeding thuiswerken en woon- werkverkeer

Het wordt mogelijk om een onbelaste thuiswerkvergoeding te geven van €2 ,- per dag. Als de werknemer wel moet reizen, kan er gewoon nog een reiskostenvergoeding worden gegeven. Beide vergoedingen op eenzelfde dag is niet toegestaan. Het kabinet stelt voor om een 128-dagenregeling te introduceren voor de thuiswerkkostenvergoeding. Dit houdt in dat als een werknemer minimaal 128 dagen per kalenderjaar thuiswerkt, mag de werkgever een vergoeding geven alsof de werknemer 214 dagen in dat kalenderjaar thuiswerkt. Deze regeling lijkt overigens sterk op de 128-dagenregeling die ook geldt bij de reiskostenvergoeding.

CO2-schijfgrenzen auto omlaag, tarief omhoog

Het kabinet wil minder CO-2 uitstoot door personenauto’s en verlaagt daarom de schijfgrenzen en verhoogt de tarieven.  Vanaf 2022 t/m 2025 worden de schijfgrenzen elk jaar met 2,3% verlaagd en de schijftarieven met 2,35% verhoogd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering mogelijk verplicht voor ZZP’ers

Het kabinet wil de verschillen tussen ZZP’ers en werknemers verkleinen. Zo wil men mogelijk vanaf volgend jaar al een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP-ers. Vakbonden en kabinet hebben trouwens reeds besloten dat een AOV vanaf 2024 verplicht wordt voor ZZP’ers, beroepsbeoefenaars en DGA’s. Het is even afwachten hoe e.e.a. precies wordt uitgewerkt.

Tot 395.000 winst onder het lage VPB-tarief

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt verruimd tot 395.000 euro. Winsten die hieronder blijven, vallen onder het lage tarief dat verder niet verandert. Wanneer je een fiscale eenheid vormt, kan het voordeliger zijn om die eenheid op te breken, zodat iedere onderneming valt onder het lagere tarief.

Verrekening van dividendbelasting met VPB ingeperkt

Het kabinet sleutelt vanaf 2022 aan de verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met vennootschapsbelasting (VPB). Dat leidt er onder meer toe dat ondernemingen die verlies lijden die verrekening niet meer kunnen toepassen.

Aanpassing van verwerking van negatieve BTW-melding

Dit voorstel houdt in dat negatieve btw-melding die door Nederland moet worden afgewikkeld, automatisch wordt aangemerkt als een verzoek om teruggaaf. Daarmee wordt voorkomen dat de niet in Nederland gevestigde ondernemer voor die teruggaaf afzonderlijk een verzoek om teruggaaf zou moeten doen.

Bijtelling elektrische auto 16% in 2022

Er blijft korting gelden op de bijtelling van volledig elektrische auto’s, maar dit wordt wel afgebouwd. In 2022 komt dit uit op 16%.

Verdere stimuli voor emissievrije auto’s

Met een stimuleringspakket van € 600 miljoen trekt het demissionaire kabinet extra geld uit om de hogere kosten voor het stimuleren van elektrisch rijden op te vangen. Ook worden de subsidiebudgetten voor emissievrije bestelauto’s personenauto’s verhoogd. Hoe dit precies uitpakt, is nog niet duidelijk.

Advies

Wilt u vooruitkijken naar welke impact bovenstaande besluiten en voornemens voor uw onderneming hebben? Neem dan  contact met ons op.